Interpretacja wyników pomiarów oświetlenia

Oświetlenie stanowisk pracy i związane z tym wymagania zawarte są w normie PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie miejsc pracy. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia to dopiero pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest odniesienie wyniku pomiaru do odpowiedniej normy. Tu jednak może pojawić się problem związany z interpretacją. Bardzo często jest tak, że norma nie podaje wprost, jakie powinno być prawidłowe oświetlenie danego stanowiska pracy.

Z tego względu przeważnie konieczne są dodatkowe czynności ułatwiające ustalenie właściwych wymagań normatywnych oraz zakwalifikowanie danego stanowiska pracy do określonej grupy zawodowej, branży itd.. Dlatego interpretacja wyników pomiarów może nastręczać wiele problemów. Z tego względu istnieje konieczność ciągłego poszerzania wiedzy z tym związanej.

Wynik pomiaru natężenia oświetlenia stanowi jest odzwierciedleniem stanu faktycznego. Interpretacja wyniku pomiaru natomiast stanowi odniesienie do wymagań normatywnych.W konsekwencji jest to niezmiernie ważna informacja dla pracodawcy wskazująca na prawidłowość oświetlenia, albo na konieczność podjęcia działań korygujących i naprawczych, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.

To, że norma w określonej sytuacji wymaga oświetlenia o natężeniu, np 500 lx, a z wyniku pomiaru wychodzi, że jest tylko 300 lx, nie znaczy, że oświetlenie jest złe. Może się okazać, że takie oświetlenie jest w tej, konkretnej, sytuacji właściwe. A to z kolei sprawia, że nie ma potrzeby dokonywania zmian w instalacji elektrycznej i zastosowanym oświetleniu. Może też być i odwrotnie.

Więcej o pomiarach natężenia oświetlenia …