Przebieg instruktarzu stanowiskowego bhp

Instruktarz stanowiskowy bhp przebiega według pewnego schematu postepowania i ma na celu zapoznanie pracownika ze stanowiskiem pracy oraz metodą bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 11. 4. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Nowy pracownik jest szkolony bezpośrednio na stanowisku pracy, przy którym będzie pracował i przy pracach, które będzie wykonywał. Szkolenie przebiega według z góry ustalonego planu. Obejmuje:

  • Rozmowę z instruktorem prowadzącym szkolenie odnośnie zakresu czynności i prac, uwagi co do bezpiecznego wykonywania pracy.
  • Pokaz i objaśnienia poszczególnych czynności, prac i elementów stanowiska pracy.
  • Wspólne wykonanie pracy przez instruktora i pracownika.
  • Samodzielną pracę pracownika pod nadzorem instruktora.
  • Sprawdzian i ocenę pracy pracownika przez instruktora.

Jeśli pracownik wykonuje pracę na różnych stanowiskach, instruktarz stanowiskowy obejmuje sobą wszystkie stanowiska na których pracownik będzie pracował. Przebieg i czas trwania instruktarzu stanowiskowego uzależniony jest od wiedzy, doświadczenia oraz stażu pracownika i występujących zagrożeń.

 

Brak możliwości komentowania