Program szkolenia wstępnego bhp

Szkolenie wstępne bhp, instruktarz ogólny odbywa się według określonego programu szkolenia. Samo szkolenie powinno trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne.

Podstawa prawna programu szkolenia BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Załącznik nr 1: I. Ramowy program instruktażu ogólnego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Program szczegółowy szkolenia wstępnego bhp

Na podstawie ramowego programu szkolenia wstępnego opracowywane są programy szczegółowe, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Kierując się ramowym programem szkolenia należy uwzględnić co najmniej 1/3 całego czasu szkolenia na sprawy związane z pierwszą pomocą, ochroną przeciwpożarową i postępowanie powypadkowe. Najmniej czasu podczas szkolenia poświęca się na sprawy związane z teorią i podstawą bhp, a koncentruje się na aspektach praktycznych związanych ze sodkami ochrony, zagrożeniami i przeciwdziałaniu zagrożeniom, ale również odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie norm bhp.

O ile czas na to pozwala i takie są oczekiwania uczestników szkolenia dobrze jest poszczególne tematy ilustrować przykładami z zakładu pracy w którym mają pracować pracownicy.

Brak możliwości komentowania