Potwierdzenie szkolenia wstępnego bhp

Odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego, instruktarzu ogólnego wymaga przepisanego prawem potwierdzenia, z zachowaniem formy pisemnej.

Potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Pracownik potwierdza odbycie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp własnoręcznym podpisem na „Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy„.  Następnie karta szkolenia wstępnego jest wpinana do teczki akt osobowych w części „B”.

karta_szkolenia_wstepnego_1Warto również potwierdzić odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla pracownika. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp może być potrzebne, jeśli pracownik zbyt szybko zachoruje i zainteresuje się nim ZUS.

Brak możliwości komentowania