Potwierdzenie instruktarzu stanowiskowego bhp

Odbycie przez pracownika instruktarzu stanowiskowego bhp wymaga odpowiedniego potwierdznia i pozostawienia śladu jego przeprowadzenia w aktach osobowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 11.6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

karta_szkolenia_wstepnego_2Karta szkolenia wstępnego jest przechowywana w aktach osobowych pracownika, w części „B”.

Brak możliwości komentowania