Protokół z pomiarów oświetlenia

Protokół z wykonanych pomiarów oświetlenia zawiera wyniki pomiarów i odniesienie ich do polskiej normy, oraz uwagi odnośnie zgodności.Prawidłowo opracowany protokół z pomiarów zawiera zarówno wyniki pomiarów, jak również odpowiednie wyliczenia, a także odniesienie do normy i dokumentację fotograficzną.

Z protokołu ma wynikać, czy oświetlenie na danym stanowisku pracy jest wystarczające, jaka jest tolerancja oświetlenia.

Bardzo często właściwe sporządzenie protokołu pomiarów wymaga odwołania się do innych norm, niż obecnie obowiązująca.

Przy sporządzaniu protokołu należy rozróżnić stanowiska pracy stałej i czasowej, ponieważ skutkuje to zupełnie innym normatywem oświetlenia.

Podstawową zasadą przy sporządzaniu protokołu jest jego pomocniczość do właściwej organizacji stanowiska pracy, a co za tym idzie zmniejszenia ryzyka wypadkowego. Z tego powodu powinien on zostać sporządzony w sposób zrozumiały dla pracodawcy, a nie jedynie dla innego pomiarowca. Jest to o tyle ważne, ze wyniki pomiarów mają służyć pracodawcy i pracownikom, a nie tylko pomiarowcowi i odpowiednim służbom kontrolnym.

Brak możliwości komentowania