Ocena zgodności maszyn

Ocena zgodności maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań bhp

szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie

Przeprowadzamy procedurę zgodności maszyn i urządzeń w zakresie spełniania minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Potrzebujesz profesjonalną ocenę zgodności maszyn?

Zadzwoń: 737627522.

Procedura adresowana jest dla posiadających maszyny udostępniane pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie i ma na celu sprawdzenie ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach pracy, począwszy od dnia 1.01.2003 roku muszą posiadać świadectwa dopuszczenia, oznaczenie „CE”.

Duża ilość pracodawców wykorzystuje przy procesach pracy maszyny i urządzenia wyprodukowane przed 1.1.2003 roku. Maszyny i urządzenia wyprodukowane przed powołaną datą nie posiadają świadectwa zgodności i wymagają przeprowadzenia procedury w zakresie oceny w zakresie minimalnych wymagań.

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom zawiązanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

Obowiązek pracodawcy jest realizowany w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wyeliminowane,
 2. dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika,
 3. odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy,
 4. odpowiedni dobór maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy,
  1. odpowiedni dobór metod produkcji i pracy pod kontem zmniejszania uciążliwości pracy,
  2. zwłaszcza pracy monotonnej
  3. pracy w ustalonym z góry tempie,
  4. ograniczenia negatywnego wpływu pracy na zdrowie pracowników,
 5. zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

Obowiązki pracodawcy w zakresie odpowiedniego stanu maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, odbioru maszyn w miejscu ich użytkowania oraz kontroli wstępnych, okresowych i specjalnych maszyn reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Streszczenie
Ocena zgodności maszyn pod względem bhp
Tytuł
Ocena zgodności maszyn pod względem bhp
Opis
Sprawdzenie i ocena maszyny i urządzenia w zakresie minimalnych wymagań.
Autor

Brak możliwości komentowania.