O szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców

Szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeznaczone jest dla wszystkich, którzy będą musieli prowadzić instruktarz stanowiskowy, kierować pracownikami, organizować pracę, stanowiska pracy itd, czyli właścicieli, mistrzów, kierowników, brygadzistów itd.

Podstawa prawna szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Art. 2373. Kodeks pracy

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Organizacja szkolenia bhp dla pracodawców

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami pracodawca odbywa przed zatrudnieniem pracowników, a osoba kierująca pracownikami z chwilą powierzenia jej obowiązków, zanim podejmie działania związane z kierowaniem pracownikami.

Częstotliwość prowadzenia szkoleń okresowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 14. 2. Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

§ 15. 2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uprawnienia pracodawcy i kierującego pracownikami po odbyciu szkolenia

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami po odbyciu szkolenia uzyskuje uprawnienia do prowadzenia instruktarzu stanowiskowego i bezpiecznego zarządzania zatrudnionymi pracownikami.

Brak możliwości komentowania