O szkoleniu bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Art. 2373. Kodeks pracy

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Art. 23711. § 1.(…). Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 13. 1. Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Organizacja szkolenia bhp dla pracodawców

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem przez pracodawcę wypełniania zadań służby bhp.

Okres ważności szkolenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 14. 2. Szkolenie okresowe odbywają:

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

§ 15. 2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uprawnienia pracodawcy po odbyciu szkolenia

Pracodawca który odbył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp może samodzielnie prowadzić w swoim zakładzie pracy wszystkie sprawy związane z bhp, a w szczególności prowadzić szkolenia bhp dla swoich pracowników, o ile zatrudnia ich do 10 osób, a w przypadku niektórych kategorii ryzyka do 20 osób.

Kategorie ryzyka

Kategoria ryzyka określa rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem Art. 23711. § 1. ust. 2 dotyczy następujących grup działalności (2 i 3):

 • Produkcja odzieży
 • Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • Transport lotniczy
 • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Informacja i komunikacja
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
 • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne
 • Edukacja
 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Powołane rozporządzenie jest corocznie aktualizowane. Zmieniają się kategorie ryzyka.

Brak możliwości komentowania