Dostęp do akt osobowych pracownika

Akta osobowe pracowników powinny być przechowywane w zakładzie pracy. Zdarza się, że przedsiębiorca zleca prowadzenie teczek akt osobowych swojemu biuru rachunkowemu.

Pracownik ma prawo przeglądania swoich akt osobowych

Pracownik ma nieograniczone prawo nieograniczone prawo wglądu do swojej teczki akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Ma prawo dokonywać odpisów jej zawartości.

Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych, pracodawca jest administratorem danych osobowych i zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kodeks pracy nie przewiduje specjalnej formy, w której pracownik ma zwrócić się do swojego pracodawcy. Wystarczy słowne zwrócenie się pracownika z żądaniem wglądu do swojej dokumentacji pracowniczej. Pracownik może też wystąpić ma piśmie do pracodawcy. W przypadku odmowy, pracownikowi przysługuje powództwo o nakazanie pracodawcy udzielenia informacji mających istotne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej (SN I PKN 331/99 OSNP 2001/9/314 z dnia 16.09.2003r.).

Może się zdarzyć podczas procesu, albo w okresie wypowiedzenia odmowa ze strony pracodawcy odnośnie udostępnienia akt osobowych pracownikowi.Należy uznać to za bezprawne działanie, ponieważ w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik nadal jest pracownikiem, aczkolwiek może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i  przysługują mu w pełnym zakresie prawa i obowiązki pracownicze.

Każda odmowa udostępnienia akt osobowych pracownika, pracownikowi stanowi naruszenie praw pracowniczych i o niezależnie od tego, czy teczki akt osobowych przechowywane są w siedzibie pracodawcy, czy w biurze rachunkowym.

Brak możliwości komentowania