Akta osobowe pracownika – część A

Część A teczki akt osobowych pracownika zawiera dokumentację związaną za zatrudnieniem.

Część A akt osobowych pracownika zawiera

Dokumenty składane przed podjęciem zatrudnienia, zanim zostanie nawiązany stosunek pracy, oraz pierwsze zaświadczenie lekarskie związane z brakiem przeciwwskazań związanych z zatrudnieniem.

Podstawowe dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, w danym roku kalendarzowym;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy:
  • świadectwa,
  • dyplomy,
  • zaświadczenia ukończonych szkół, kursów lub szkoleń,
  • świadectwo ukończenia szkoły, matura, dyplom ukończenia studiów;
 • w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy czyli wstępne badanie lekarskie z datą przed rozpoczęciem pracy;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów, dotyczące np posiadanych uprawnień do wykonywania danego zawodu, danej funkcji itd.

Dokumenty wynikające z odrębnych przepisów

 • oświadczenie pracownika o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych;
 • zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe

 • CV pracownika;
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności;
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i osiągnięcia zawodowe;
 • referencje;
 • pisma polecające;
 • kopię dokumentów potwierdzających staż pracy dla potrzeb ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego (świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy, świadectwa szkolne);
 • dokumenty uprawniające do korzystania dodatkowych uprawnień w zakresie stosunku pracy (np. wyższy wymiaru urlopu, skrócony czas pracy, specjalne dodatki pieniężne).

Szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Brak możliwości komentowania.